asparagus-hlavicka

 

 

Prijímateľ:

ASPARAGUS, spol. s r.o.,  908 73 Veľké Leváre 1135, IČO: 31 104 703

 

Program PRV 2014-2020

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EAFRD)

 

Opatrenie:      4 – Investície do hmotného majetku

Podopatrenie:  4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Oblasť:            Špeciálna rastlinná výroba

 

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych  oblastí“

 

Názov projektu:

Výstavba fóliovníkov na pestovanie jahôd

 

Kód projektu:

041BA060037

Miesto realizácie projektu:

 

VÚC (kraj)

Okres

Obec (ulica)

Katastrálne územie

VÚC Bratislava

Malacky

Veľké Leváre

Veľké Leváre

VÚC Bratislava

Malacky

Malé Leváre

Malé Leváre

 

Stručný opis projektu:

Primárnym cieľom projektu je zvýšiť konkurencieschopnosť podniku v oblasti pestovania ovocia prostredníctvom lepšieho využitia výrobných faktorov spojených s uplatňovaním nových technológii a inovácii a posilnenie trhových príležitostí.

Z primárneho cieľa možno odvodiť ďalšie, nasledovné ciele:

  • zníženie výrobných nákladov, zvýšenie efektívnosti výroby a produktivity práce v špeciálnej rastlinnej výrobe (ovocinárstvo),
  • zvýšiť produkčnú kapacitu jahôd prostredníctvom  vybudovania fóliovníkov,
  • inovovať postupy v poľnohospodárskej prvovýrobe v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a SR,
  • vybudovať a modernizovať súčasné technologické postupy pestovania jahôd,
  • vytvoriť 1 nové pracovné miesto a tým podporiť zamestnanosť v regióne,
  • zlepšiť pracovné podmienky zamestnancov v špeciálnej rastlinnej výrobe,
  • eliminovať negatívne dopady na životné prostredie.

 

Tieto ciele sú v súlade so schváleným Programom rozvoja vidieka SR 2014-2020, podopatrenie č.4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, pričom sú zamerané na zvýšenie konkurencieschopnosti v sektore ovocia a zeleniny.

 

Realizáciou investície chce podnik zároveň eliminovať svoje slabé stránky v špeciálnej rastlinnej výrobe, ktoré spočívajú v nedostatočnom technologickom vybavení plantáží jahôd.

 

Na dosiahnutie stanovených cieľov chce ASPARAGUS, spol. s r.o. realizovať nasledovné investície:

  1. Modernizácia technológie pestovania jahôd (existujúca plantáž jahôd):
  • Fóliovník na prekrytie radov (49 ks)

 

Dátum začatia realizácie projektu:

11.09.2017