Charakteristika spoločnosti Asparagus spol. s r.o.

 • 1991 – vznik spoločnosti
 • 1992 – zakladanie špargľovne vo Veľkých Levároch (30 ha)
 • 1993 – založenie špargľovne v Kostolišti (30 ha) a prvý export špargle
 • 1994 – zmena sídla spoločnosti z Nitry do Veľkých Levár
 • 1998 – založenie spoločnosti Duna Sparga Vaskut (Madarsko) – ekologické pestovanie špargle (15 ha)
 • 2000 – založenie spoločnosti Bioaspa spol. s r.o. v Kútoch (10 ha)
 • 2000 – sťahovanie spoločnosti Asparagus do nových priestorov
 • 2001 – ďalšia expanzia spoločnosti – zakladanie nových špargľovní
 • 2002-2006 – stabilizácia spoločnosti a využívanie podporných fondov pri rozvoji spoločnosti
 • 2007 – prechod na ekologické pestovanie špargle,
 • 2010 – založenie plantáže jahôd na výmere 1 ha

V súčasnosti obhospodarujeme 130 ha špargle a 15 ha jahôd.

spargla_5


Čo je ekologické poľnohospodárstvo?

„Ekologické poľnohospodárstvo predstavuje určitú filozofiu a súčasne i spôsob využívania a obhospodarovania vidieckej krajiny. Pramení zo širokej škály hodnôt, ktoré odrážajú realitu environmentálneho (environmentálnej etiky) a sociálneho vedomia obyvateľstva, najmä roľníkov. Založené je na princípoch využívania autoregulačných mechanizmov prírody, striedania plodín, hnojenia organickými hnojivami, pestovania medziplodín, biologickej ochrany rastlín, zákazu pesticídov a dusíkatých syntetických hnojív a dlhodobého uchovania úrodnosti pôdy. Obmedzuje znečistenie povrchovej a podzemnej vody na minimum a závislosť od neobnoviteľných druhov energie. Cieľavedome využíva diverzifikované energetické zdroje. Významné sú najmä hľadiská ochrany prírody a krajiny.“

Kováč Karol, Kucharovic Adam: Osevný postup a udržateľné pestovanie rastlín. In: Aktuálne poznatky z oblasti ekologického poľnohospodárstva, Zborník referátov z III. dňa ekologického poľnohospodárstva, VÚRV Piešťany, 2002

Hlavné rozdiely medzi ekologickým a konvenčním poľnohospodárstvom:

Ekologické poľnohospodárstvo

 • dôraz na na kvalitu
 • väčsí podiel ľudskej práce
 • priorita ochrany prírody
 • používanie organických hnojív
 • nízky podiel pesticídov
 • voľný chov zvierat

Konvenčné poľnohospodárstvo

 • dôraz na kvantitu
 • väčší podiel energetických vstupov
 • využívanie prírodných zdrojov
 • využívanie priemyselných hnojív
 • vyššie výnosy
 • ustajnenie zvierat

Čo je bio?

Produkty alebo potraviny označené značkou BIO sú vyrobené zo surovín vypestovaných v ekologickom poľnohospodárstve, ktoré v starostlivosti o pôdu, rastliny a zvieratá nepoužíva priemyselné hnojivá, pesticídy poškodzujúce, svojim účinkom, životné prostredie. Toto, životnému prostrediu ohľaduplnejšie poľnohospodárstvo, upravuje Nariadenie Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín v znení neskorších predpisov spolu s národnými zákonmi.